SHOWCASE

ผลงานและรางวัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษา ราชภัฏโคราช คว้า 2 รางวัล การแข่งขันพูดในที่ชุมชน

วันที่

นักศึกษาตัวแทนจากโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club ภายใต้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Toastmasters International ที่มีเครือข่ายชมรมทั่วโลก คว้ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 คน คือ การแข่งขันประเภท International Speech Contest ได้แก่ นายอิสระ สิงหะรา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และการแข่งขันประเภท Evaluation Contest ได้แก่ นางสาวปิยธิดา บำเพ็ญชอบ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000