บุคลากร

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฏยา สกุลศิริทรัพย์

นักประชาสัมพันธ์

นายประดิษฐ์ เฝือดกระโทก

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวชยาฎา เปสูงเนิน

นักประชาสัมพันธ์

นายสุนทร ฉิมปรุ

นักประชาสัมพันธ์

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000