ค้นหา
  • NRRUPR

กองกลาง ราชภัฏโคราช จัดติว! ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 7 โดยมี นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดอบรม ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ที่เน้นเนื้อหา ด้านการบริการโดยเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศมาศ ภักดีกุล นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกองกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ โครงการที่ 1.1.3 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกองกลาง บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น “working language” หรือ “ภาษาทำงาน” และยังเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้นำไปใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เป็นเลิศ และเพื่อเป็นประตูไปสู่การพัฒนาอาชีพการงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลต่อไป
ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000