ค้นหา
  • NRRUPR

“กองคลังอุ่นใจ” อบรมเชิงปฏิบัติการ บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และก่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลัง “กองคลังอุ่นใจ” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารของมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย นางอารีรัตน์ แก่นกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง

โครงการอบรมครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายประจำคณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจำนวน 82 คน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายในหน่วยงาน ให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนัก ในพระราชบัญญัติวิจัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึงสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน เกิดการปฏิรูปการเบิกจ่ายระบบการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียม ความพร้อมในการสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษา แนะแนว ให้ความรู้ด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี และ

การพัสดุในอนาคต

ดู 2 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000