ค้นหา
  • NRRUPR

การจัดการโรงแรม ราชภัฏโคราช สัมมนากาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ


สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง Coffee Inspiration กาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ความเป็นมาของกาแฟและแนวทางในการประกอบอาชีพการทำธุรกิจกาแฟ วิทยากรโดย คุณมีชัย อมรพัฒนกุล นายกสมาคมบาริสต้าไทย ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Latte Art และ Workshop สาธิตการทำกาแฟรูปแบบต่างๆ

การสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ จะมีการให้บริการด้านห้องอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งกาแฟถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรม โดยปัจจุบันกาแฟมีการพัฒนารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเพิ่มศิลปะบนแก้วกาแฟ (Latte Art) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม จึงได้จัดสัมมนาขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจกาแฟ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างศิลปะบนแก้วกาแฟ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า และนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพธุรกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ


ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000