ค้นหา
  • NRRUPR

ขอเชิญเขียนข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจ เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโครงการแบบย่อ (Project Brief) 1 ชุด : 1 โครงการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับโครงการละ 250,000 บาท แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านนวัตกรรมผ้าทอ

2. การพัฒนาข้าวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การพัฒนาธุรกิจสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นวัตกรรมการเกษตรปลอดภัย

ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.old.nrru.ac.th/clinique สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 24 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2401 หรือ นายยุทธนา ตอสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 09-4369-2556 ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000