ค้นหา
  • NRRUPR

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ท่าน รวม 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2. นางสาวนุชจรี ภักดีจอหอ ตำแหน่ง อาจารย์ ประเภท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Management จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

3. นายสุพจน์ สีสังบุญ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัด สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างนครราชสีมาดู 24 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000