ค้นหา
  • NRRUPR

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้นักศึกษาสู่การเป็นผู้นำ


งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำแก่ผู้นำนักศึกษา จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม 27.05.09

สำหรับการโครงการครั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เทคนิคการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และหัวข้อ บุคลิกภาพของผู้นำ โดย นางสาวณัฏยา สกุลศิริทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำนักศึกษาได้เกิดความชำนาญด้านการประชาสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่ดีในที่ชุมชน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาในการเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000