ค้นหา
  • NRRUPR

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2560 ต้อนรับสู่ครอบครัวราชภัฏโคราช


กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยด้วยการบริหารบุคคล จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง จรรยาบรรณและวินัยของบุคลากร ภาระหน้าที่ การประเมินระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบ MIS วิทยากรโดย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การปฐมนิเทศบุคลากรครั้งนี้ ได้มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จำนวน 15 คน สายสนับสนุน จำนวน 5 คน และพนักงานราชการ จำนวน 6 คน รวม 26 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อรับรู้ เข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เกิดเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงงานที่ตนรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย


ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000