ค้นหา
  • NRRUPR

ประชุมแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นิติกร กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ สภานักศึกษา ภาคปกติ สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ทั้ง 6 คณะ และงานประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 9.02.18

สำหรับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้

1. ห้ามนักศึกษาจัดกิจกรรมใดๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยหลังเวลา 20.00 น. ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

1.1 มีเหตุจำเป็นในการจัดกิจกรรมหรือจะต้องอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหลังเวลา 20.00 น. และได้รับอนุญาตจากอธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร

1.2 ช่วงสอบกลางภาคหรือปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษา อนุญาตให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหรืออยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

2. หลังเวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยจำกัดบริเวณพื้นที่ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหรืออยู่ได้เฉพาะบริเวณอาคาร 31 อาคาร 32 อาคาร 36 และบริเวณด้านข้างอาคาร 13 เท่านั้น

3. ห้ามบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาทำกิจกรรมใดๆ ที่มิใช่การติดต่อราชการหรือการค้นคว้าทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าช่วงเวลาใดๆ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากอธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร

4. นักศึกษาที่กระทำฝ่าฝืนข้อ 1 หรือ ข้อ 2 จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551

5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ประกาศนี้
ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000