ค้นหา
  • NRRUPR

ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากการได้รับคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวให้โอวาท จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่น จำนวน 616 ราย ณ อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณของข้าราชการ พร้อมทั้งผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละให้กับงาน สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัด จึงจัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เหล่าข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี หน้าที่ของตน สมกับเป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานเพื่อแผ่นดิน

ดู 45 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000