ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช จัดงาน Korat Organic Outlet นำชุมชนออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงาน Korat Organic Outlet การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวรายงาน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ยังได้จัดให้มีการเปิดงานและศูนย์ Korat Organic Outlet & 100 Rai Organic Coffee กาแฟออร์แกนิคร้อยไร่ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรชัย คุณกมุท ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและจําหน่ายพืชผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป จากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้ความรู้สู่การยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกผักหวานป่า การแปรรูปขนมไทย การเลี้ยงจิ้งหรีด ปุ๋ยสูตรพระราชทาน การสร้างฝายมีชีวิต และการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต


การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 โดย ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (จังหวัดนครราชสีมา) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 2562 จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การแปรรูปการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ที่เป็นอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนมากขึ้น

ดู 4 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000