ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช จับมือ 3 หน่วยงานรัฐ มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตใหม่วัยเก๋า รุ่นที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้งานบริการวิชาการสายรับใช้สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อการบริการวิชาการ (หนองพลวงอุดมสุข ปีที่ 3/2561) “โรงเรียนผู้สูงอายุหนองพลวงอุดมสุข รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนวัยเก๋า จำนวน 69 คน และปิดท้ายด้วย นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอจักราช กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนผู้สูงอายุหนองพลวงอุดมสุข เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพระ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มกราคม-11 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 27 ชั่วโมง โดยมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ แบ่งหน่วยการเรียนรู้และฝึกทักษะออกเป็น 8 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ หน่วยที่ 2 กิจกรรมทางศาสนา : สวดมนต์ ทำสมาธิ และปรัชญาชีวิต หน่วยที่ 3 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ หน่วยที่ 4 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง หน่วยที่ 5 สันทนาการสร้างสรรค์ หน่วยที่ 6 เติมฝัน ปันรักให้ลูกหลาน หน่วยที่ 7 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน และหน่วยที่ 8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรทั้ง 6 คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และดูแลตลอดหลักสูตร กิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียด เห็นคุณค่าตนเอง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ได้รับสาธารณสุขที่ดี ส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน อีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี และรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป


ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000