ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช ท้าดวลวงสวิง แข่งขันกอล์ฟการกุศล


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันพร้อมด้วย พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักกอล์ฟ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทบุคคล ประเภททีม 6 คน และประเภททีม 6 คน (VIP) เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนส่งเสริมการจัดและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีฐานะยากจน และรายได้บางส่วนจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเห็นสมควรอันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปดู 3 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000