ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช บริการวิชาการชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสีย้อมฝ้ายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ตามโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านวังตอตั้ง ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมการอบรมได้จัดให้มีการบรรยายและสาธิตฝึกปฏิบัติวิธีการผลิตสีย้อมฝ้ายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ฝาง ใบหูกวาง แก่นเข ใบยอป่า เปลือกเพกา ใบสมอ เหง้ากล้วย ประโหดและเปลือกมะพร้าวสด วิทยากรโดย นายนุวัฒน์ พรมจันทึก จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา

การบริการวิชาการครั้งนี้ สืบเนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนพบว่ากลุ่มทอผ้าบ้านวังตอตั้ง ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพ ราคา ความเป็นที่ต้องการของตลาด จึงได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน อันเป็นการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ฯ ไปถ่ายทอดวิชาการสู่ท้องถิ่น ช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับในตลาดมากขึ้น

ดู 3 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000