ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 พัฒนามหาวิทยาลัยไม่หยุดนิ่ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3 โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ดู 14 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000