ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช ร้อยดวงใจถวายแม่ เปิดตลาดนัดราชภัฏ วิถีพอเพียง NRRU Green Market


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการตลาดนัดราชภัฏ วิถีพอเพียง กิจกรรม NRRU Green Market “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการเกษตรปลอดภัย ร้อยดวงใจถวายแม่” ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเยี่ยมชมตลาดนัดวิถีพอเพียง

สำหรับโครงการตลาดนัดราชภัฏ วิถีพอเพียง จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยได้ให้คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา รวมทั้งสิ้น 51 ร้าน และมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมตลาดนัดวิถีพอเพียงเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 อันเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการเกษตรปลอดภัย ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้มีพื้นที่สำหรับจัดจำหน่าย แลกเปลี่ยนสินค้า เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริม อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความผาสุกในการปฏิบัติงาน เกิดความรักความสามัคคี ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป


ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000