ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่บริการวิชาการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเทียมพัฒนา ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ให้ความรู้ พร้อมนำชุมชนฝึกปฏิบัติตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสีย้อมไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

การลงพื้นที่บริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการบริการวิชาการและบูรณาการองค์ความรู้ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่น


ดู 2 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000