ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช สร้างเสริมป้องกันและเฝ้าระวังพิษภัยยาเสพติดในเยาวชน


ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จัดโครงการสร้างเสริมป้องกันและเฝ้าระวังพิษภัยยาเสพติด และสุขภาพจิตในเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและทักษะชีวิตต้านภัย-ห่างไกล ยาเสพติด โทษพิษภัย และเคล็ดลับการเลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ทักษะการปฏิเสธในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา วิทยากรโดย นางกรรณิการ์ กนกอังกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และเรื่อง โรคซึมเศร้า รวมถึงการจัดการความเครียดที่เหมาะสม วิทยากรโดย นายณภัทร วรากรอมรเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวด Mr & Miss TO BE NUMBER ONE ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ นายกิตติพงษ์ แสนยางนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวชลนาฎ บึกสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร ปิดท้ายด้วยการเดินรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดและสุขภาพจิตในเยาวชน ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเฝ้าระวังพิษภัยยาเสพติดและสุขภาพจิตให้กับเยาวชน พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักศึกษาได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด มีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเองโดยเฉพาะโรคเครียดและโรคซึมเศร้า ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นได้ถูกต้อง


ดู 4 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000