ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ต้อนรับคณะผู้บริหาร Yuxi Normal University


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University (YXNU) ในการประชุมหารือภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวจีน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.อานรรต ใจสำราญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วม 2+2 วิชาเอกภาษาจีน ระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งหารือความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับ YXNU ในการจัดตั้งหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปิดท้ายด้วยการนำคณะผู้บริหารจาก YXNU เดินทางเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 148 คน และเดินทางเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสอง ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งมีการตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกันด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิต ร่วมกับ Yuxi Normal University และเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องดู 4 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000