ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช เปิดเวทีนำเสนองานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Academic Research Conference) ภายใต้ชื่อ ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล (Connecting Local Research to International Perspectives) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร 31

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.rdi.nrru.ac.th ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 20 ผลงาน จะได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9460 หรือที่ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2200 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1201, 1202 เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561ดู 4 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000