ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานชมรมของนักศึกษากว่า 25 ชมรม อาทิ ชมรมวงโปงลางสายแนนลำตะคอง ชมรม NRRU Cheer ชมรมฉันคนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ชมรมสานฝันเพื่อวันฟ้าใส ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ฯลฯ และการแสดงคอนเสิร์ต จาก นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ในห้องเรียน อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : กองพัฒนานักศึกษา
ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000