ค้นหา
  • NRRUPR

วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน” ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ และ ดร. กัณชลิดา จงอุตส่าห์ ซึ่งเริ่มงานด้วยการแสดงต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ โดยนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ ต่อด้วยประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและทองรูปพรรณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นเป็นการนำเสนอวีดิทัศน์ประวัติผลงานผู้เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการแสดงกตเวทิตาจิต โดยตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน แล้วจึงเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน และการแสดงดนตรี โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรี

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถอย่างขยันขันแข็งมาโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในบทบาทที่แตกต่างกัน และมีส่วนร่วมทําให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นําด้านการศึกษา การผลิตบัณฑิต บุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพ ในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ทั้งนี้ ขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ท้าวสุรนารี พ่อขุนศักรินทร์ที่ชาวราชภัฏนครราชสีมาเคารพบูชาจงมาปกป้องคุ้มครองประทานพรให้ทุกท่าน ประสบจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดไปดู 2 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000