ค้นหา
  • NRRUPR

สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยรายละเอียด มีดังนี้

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัครสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัครสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัครสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ และผู้อำนวยการฯ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันดังกล่าวได้ที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยและนิติการ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1526ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000