ค้นหา
  • NRRUPR

สันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ ครั้งที่ 12

สถาบันภาษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต Future Mobility and Development เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณโนริชิโกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เคอิชิโร่ โออิซูมิ อาจารย์และนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส หน่วยงานเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยญี่ปุ่น ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “คน-ย้าย-เมือง-ย้าย-คน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทับจุมพล อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมชี้แจงการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นฯ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอบทความวิชาการ โดยแยกเป็น กลุ่มการศึกษา กลุ่มศิลปะและวรรณคดี กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มภาษาศาสตร์ และการนำเสนอบทความ โดยแยกเป็นกลุ่มการศึกษาและกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มศิลปะ และวรรณคดี


การประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติจากสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านญี่ปุ่นศึกษา และถือเป็นการสนับสนุน ให้เกิดการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาให้มีความเข้มแข็ง แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000