ค้นหา
  • NRRUPR

เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ปี 61


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกันตนรายใดที่มีความประสงค์จะเลือกสถานพยาบาลใหม่ ตามรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2561 โดยสามารถยื่นคำร้องตามแบบขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะให้บริการรับคำร้องแบบขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) พร้อมทั้งนำส่งที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 หากผู้ประกันตนท่านใดส่งคำร้องหลังจากนี้จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มหรือตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่ นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 9 ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1503ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000