ค้นหา
  • NRRUPR

APIC NRRU แถลงข่าวจัดงาน Korat Organic Outlet

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แถลงข่าวการจัดงาน Korat Organic Outlet การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจ่าอากาศเอกไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ถ้อยแถลง


งาน Korat Organic Outlet จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ กิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงและจําหน่ายพืชผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปต่าง ๆ จากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้ความรู้สู่การยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกผักหวานป่า การแปรรูปขนมไทย การเลี้ยงจิ้งหรีด ปุ๋ยสูตรพระราชทาน การสร้างฝายมีชีวิต และการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การแปรรูปการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ที่เป็น อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมชมและช้อปสินค้าเกษตร ในงาน Korat Organic Outlet ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-2133-0583ดู 24 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000