ค้นหา
  • NRRUPR

MOU เสริมสร้างสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา และนางมาลา เที่ยงจรรยา ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา ลงนามในบันทึกร่วมกัน ต่อด้วยผู้ร่วมลงนาม และผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมความเป็นอยู่ การฝึกอาชีพของผู้บกพร่องทางจิต ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศ เกี่ยวกับการให้ความสำคัญแก่ผู้บกพร่องทางจิตและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการร่วมมือกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา ในการแสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยคำนึงถึงศักยภาพบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อันเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาต่อการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางจิต และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งด้านการช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละมีความมุ่งมั่นต่อการช่วยเหลือพัฒนาสังคม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการให้ความรัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น


ดู 1 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000