ค้นหา
  • NRRUPR

NRRU PR ยกทีมติวนักศึกษาครู ปี 2 เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ดร.วินัย ทองภูบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย วิจารณญาณการใช้คอมพิวเตอร์กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษา แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่โซเชียลมีเดีย โดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์


การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่สำคัญทักษะหนึ่ง ในการพัฒนาสมรรถะวิชาชีพครู โดยการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายที่ถูกต้อง จะช่วยให้นักศึกษาสื่อสารถึงผู้รับสารได้ถูกต้องชัดเจน ประกอบกับปัจจุบันสื่อโซเชียลมีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันอย่างมาก ทำให้การสื่อสารรวดเร็ว และเกิดการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสม
ดู 4 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000