ค้นหา
  • NRRUPR

UBI NRRU บริการวิชาการชุมชน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI NRRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ข้อมูลทางธุรกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องประชุมรัตนเพียร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ คือ 1. น้ำแก้วมังกรพร้อมดื่ม ตราวังบ้านสวน 2. นมสดพาสเจอร์ไรส์ ตราแอมมิลค์ 3. พริกแกงเผ็ด ตราพาราศรี 4. ครีมหมักผมสมุนไพร ตราวาคามะ 5. แชมพู-ครีมนวดผมกระชายดำ ตรากาชี่ 6. แชมพูสมุนไพร หมากกรูด 7. ขนมเปี๊ยะสูตรชาววัง ตราพิชชา และ 8. กล้วยฉาบสารภี

พิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ สืบเนื่องจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การให้ความรู้ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ และการจัดทำ Business Model ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของUBI NRRU จึงมอบหมายให้ดำเนินการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ผู้ประกอบการในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารกิจการ ระยะที่ 2 การคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยการวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากระยะที่ 2 เข้ามาพัฒนาสูตรการผลิต บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าและการส่งเสริมการตลาด และระยะสุดท้าย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ ข้อมูลทางด้านการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการต่อยอดจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไปต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมทั้งนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ทายาทธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางขึ้น


ดู 0 ครั้ง

ลิงค์เว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

© Division Of public Relations Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Nakhon Ratchasima , Thailand 30000